Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 124

OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KIELCACH

21.06.2016

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości, miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, tut, Organ nadzoru górniczego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz, U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.
Zgodnie z art. 4 ust 1 wyżej powołanej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji, piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawu własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:
-    będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
-    nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym, - nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.
Jednocześnie tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań, określonych w wyżej przywołanym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzącemu taką działalność ustala się, w drodze decyzji, opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.
Niezależnie od powyższego wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji stanowa przestępstwo z art. 176 ww. ustawy — Prawo geologiczne i górnicze --- zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz wykroczenie z art. 177 pkt 2 tej ustawy - zagrożone karą aresztu lub grzywny.

pobierz pismo

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.