Logo Gmina Kobiele Wielkie

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich.


Data publikacji strony internetowej: 2015-04-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowe następujące ułatwienia:

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Carzyński, adres e-mail ug@kobielewielkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 681-44-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie
1. Budynek 2-kondygnacyjny. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Reymonta.
2. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
3. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.
W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
4. Przed budynkiem znajdują się dwa ogólnodostępne parkingi od strony ulicy Reymonta, jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla  osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.