Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 553

nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

15.06.2020

Wójt Gminy Kobiele Wielkie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzony w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia  30 listopada 2020 r.  na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

1.  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
   1) być pełnoletnim;
   2) zamieszkiwać  na terenie  gminy Kobiele Wielkie;
   3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
   4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
   5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia na rachmistrzów terenowych należy składać  w terminie od dnia 15 czerwca 2020r do dnia 8 lipca 2020r. (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz podpisaną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym  2020  na terenie Gminy Kobiele Wielkie”.
Kopertę ze zgłoszeniem należy umieścić w urnie przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich  ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie.

1.  Kandydaci na rachmistrzów terenowych odbędą szkolenia obejmujące informacje o:
1)  statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
2)  zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
3)  sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

2.Szkolenie, o którym mowa w pkt. 1, kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy
i umiejętności objętych szkoleniem.

3.Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

4.Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

5.Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

6.Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

7.Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

8.Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności
w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013r. poz. 737 oraz  z 2018r. poz. 2245).

Gminny Komisarz Spisowy informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.kobielewielkie.pl  w zakładce: Powszechny Spis Rolny 2020 oraz  na stronie  internetowej  Urzędu Gminy Kobiele  Wielkie  www.kobielewielkie.pl .  

Kobiele Wielkie, dnia 15 czerwca 2020r.  
                                                                                               WÓJT
                                                                                           Henryk Więckowski

Pobierz więcej informacji

Pobierz plakat

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.